Thông tin công việc

[Nền tảng học vấn, không có câu hỏi]

★ Những người không có kinh nghiệm trong ngành bất động sản hoặc kinh nghiệm kinh doanh cũng được chào đón. * Sinh viên tốt nghiệp thứ hai được chào đón
★ Nếu bạn trung thực và trung thực trong công việc của bạn, những người thiếu kinh nghiệm được chào đón.

[Nội dung công việc]
Bạn sẽ được tham gia vào kinh doanh mua sắm bất động sản và toàn bộ quá trình của nó từ đầu đến cuối.

%d bloggers like this: